FERDIGBETONG

BEGREP

Det benyttes mange uttrykk innenfor miljøaspektet, og vi vil her gi en kort innføring hvordan de ulike begrepene defineres.

Miljøbetong-  ett av Unicon sine miljøalternativ på betong. Cirka 20% av sementen er erstattet med flygeaske. Fås i alle standardkvalitetene.

Miljøbetong Lavvarme- den mest miljøvennlige betongen Unicon kan levere. Har i tillegg en veldig positiv bi-effekt ved at den gir liten varmeutvikling og redusert risiko for opprissing i betongen.

Flygeaske- aske som er et restprodukt fra kullfyrte kraftverk. Benyttes i betong som erstatning for sement, og bidrar ikke til CO2-utslipp. Kan tilsettes hos betongprodusenten eller i sementen under produksjonsprosessen, se flygeaskesement

Flygeaskesement- sementtyper som allerede inneholder en viss andel flygeaske når betongprodusenten kjøper sementen

Slaggsement- sement som inneholder en viss andel slagg som er restprodukt fra smelteverksindustri

CO2 drivhusgass som stammer hovedsakelig fra sementproduksjon

CO2– ekvivalenter- måte å regne bidrag til drivhuseffekt på. Utslipp som ikke er CO2 regnes om “som om” det var CO2

CO2-regnskap betong- regnskap som inkluderer alt fra uttak av kalkstein og tilslag, sementproduksjon og transport og blanding på betongfabrikk

Lavkarbonsement- prosjektsement fra Norcem med mindre CO2-utslipp enn standard-sement

Lavkarbonbetong- betong i markedet tilsvarende Unicon Miljøbetong og Unicon Miljøbetong Lavvarme. Les mer.

EPD- her: miljødeklarasjon som sier noe om hvor mye 1 kubikkmeter betong belaster miljøet. EPD på Unicons ferdigbetong.

ISO 14001- miljøsertifisering for bedrifter

BREEAM NOR– klassifiseringmetode på bygninger med tanke på miljø

Sementproduksjon- energikrevende høgtemperaturprosess hvor blant annet kalkstein blir spaltet og CO2 drives av ihht reaksjonen CaCO3 → CaO + CO2

Betongkvalitet- her: CO2-belastning vil variere med kvalitet på betongen. Generelt kan man si at økende kvalitet krever mer sement og dermed gir økende CO2– belastning.

 

(Visited 415 times, 1 visits today)